ΚύριαΝέαΣυνέδρια

NoRCEL 2024 – The conference! Το συνέδριο!

Prepare for it!

Ετοιμαστείτε!

Will take place in October at the University of Kent, UK!

Θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Πανεπιστήμιο του Κεντ, στο Ενωμένο Βασίλειο!

Thematic topic: Reactive Oxygen Species (ROS)

θεματική περιοχή και εστίαση:  Δραστικές Μορφές Οξυγόνου.