11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΒ
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ 21οΑΙΩΝΑ
«Η βιολογία αλλάζει την κοινωνία»
13-15 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2018, ΑΘΉΝΑ